Fuzja zakładów książęcych

Dzisiaj wchodzą w życie przepisy zmieniające regulację o zakładach książęcych. Tymi są przedsiębiorstwa publiczne należące do Dworu Książęcego w Buuren, których zadaniem jest prowadzenie działalności na rzecz Dworu Książęcego, a w dalszej kolejności zapewnianie mu dochodów w postaci dywidend. Zmiany przyjęte dekretem książęcym wprowadzają pojęcie zakładu książęcego wielobranżowego (inaczej zakładu z wieloma jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność autonomicznie), czyli takiej firmy prowincjonalnej, która będzie posiadała jedną osobowość prawną i jeden wpis w rejestrach, ale jednocześnie będzie posiadać w swojej strukturze organizacyjnej wiele jednostek specjalistycznych w danej branży gospodarki. Zakład taki kierowany będzie przez zarząd złożony z kierowników tych jednostek. Prawo do powoływania tych kierowników zachował Książę. Celem zmian jest zmniejszenie biurokracji poprzez redukcję wpisów w Centralnym Rejestrze Instytucji i Przedsiębiorstw oraz w Bazie Prawnej Sądu Książęcego dla tych firm książęcych, które zostaną połączone. A do połączenia dojdzie.

Logo Winnic Książęcych

Obecnie na rynku Unii Saudadzkiej funkcjonują trzy zakłady książęce: Winnice Książęce (siedziba w Buuren) prowadzące działalność w rolnictwie i przemyśle spożywczym, Stajnie Książęce (siedziba w Buuren) prowadzące działalność w zakresie hodowli i handlu końmi oraz Kopalnie Książęce (siedziba w Agendart) zaktywizowane szczególnie w górnictwie, mniej w hutnictwie. Jak zapowiedział Książę Daniel markiz von Witt przedsiębiorstwa te zostaną połączone w jeden zakład książęcy.

Logo Stajen Książęcych

Jakie będą skutki finansowe takiej fuzji? Powstały z połączenia zakład książęcy będzie dysponował znacznym majątkiem, szacowanym na minimum 1.448 tys. D (Winnice Książęce posiadają kapitał zakładowy o wartości 525 tys. D, Stajnie Książęce o wartości 760 tys. D, natomiast Kopalnie Książęce 163 tys. D). Powstałe przedsiębiorstwo będzie więc jednym z większych pod względem wartości aktywów, przeganiając Furlandzką Grupę Energetyczną S.A. z majątkiem o wartości 929,3 tys. D (dane na 31 marca 2013, zatwierdzone), Linie Lotnicze BuurenAir z 912 tys. D (przedsiębiorstwo to znajdowało się w fazie organizacji, a główny inwestor – Unia Saudadzka – zbyła tę inwestycję) i Korporację SeKoDre z majątkiem ok. 1 mln D (są to szacunki, gdyż firma prywatna nie publikuje sprawozdań finansowych).

Sposób przeprowadzenia fuzji, która ma się dokonać w marcu, jak i same jej skutki będą więc jednym z ciekawszych wydarzeń gospodarczych tej wiosny.

Follow me!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *