Rolnictwo w mikronacjach

Rolnictwo jako sektor mikronacyjnej gospodarki występuje tylko w sposób kreacyjny przez co jest bardzo podobne do rolnictwa znanego z gier strategicznych. Wynika to z prostego faktu, że produkty rolnictwa (głównie żywność) nie są potrzebne społeczeństwom państw wirtualnych do v-życia. Kwestia potrzeb ma tutaj znaczenie elementarne. Systemy gospodarcze krajów takich jak Sarmacja i Scholandia zmuszają do odżywiania się. W przypadku tego drugiego kraju niestosowanie się do przymusu skutkowało v-śmiercią i w efekcie pozbawieniem obywatelstwa. O ile logika ta jest słuszna w rzeczywistości i takie konsekwencje niechybnie grożą osobie nieodżywiającej się, tak w świecie wirtualnym grozi celowym pozbywaniem się tego co najcenniejsze – ludzi. Z kolei system gospodarczy Erboki zmusza do picia alkoholu (whisky) – tutaj konsekwencją abstynencji jest zaś przeniesienie do szpitala i przymusowe leczenie postępujące dopóki dopóty mieszkaniec ponownie się nie upije (czyt. wyleczy). Ponadto sektor rolny nastawiony jest na pozyskiwanie owoców ziemi, dlatego może występować przede wszystkim w tych krajach, które posiadają własne terytoria i starają się je użytkować. Wiele w tej sprawie powie nam filozofia i polityka użytkowania ziemi.

Ziemia jako terytorium

Ziemię Królestwa Dreamlandu stanowią terytoria czterech prowincji, Domeny Królewskiej oraz lenna surmalajskiego w Polarktyce. Obrazują ją mapy kraju. W gruncie rzeczy jest to wszystko, co w wymiarze fizycznym można o ziemi powiedzieć. Z kolei w sensie polityczno-prawnym ziemia stanowi własność publiczną, głównie własność wspomnianych jednostek podziału terytorialnego kraju (Skarb Królestwa posiada bardzo mały odsetek posiadłości ziemskich), a mieszkańcy Dreamlandu wchodzą w jej posiadanie tylko na czas swojej aktywności. Po prawdzie prawo dziedziczenia zezwala na oddawanie ziemi spadkobiercom wskazanym w testamencie, jednak sporządzanie i wykonywanie testamentów stanowi margines praktyki prawa spadkowego. Z kolei w razie dziedziczenia ustawowego ziemia należąca do osoby ustałej przechodzi na własność właściwej prowincji. Ilość samej ziemi (terytorium) przez wiele lat nie była ustalana i często przejawianym wobec niej podejściem był postulat nieskończoności. Przemawia za nim wskaźnik gęstości zaludnienia (liczba osób na 1 km2), który we wszystkich państwach wirtualnych nawet bez dokonywania obliczeń można zaokrąglić do zera. Orędownicy tego uproszczonego podejścia wskazują, że ziemi nigdy nikomu nie zabraknie. Samą powierzchnię dreamlandzkiej ziemi w przeszłości jak i obecnie starano się mierzyć. Według wstępnych obliczeń z 2012 roku Dreamland (bez Skytji inkorporowanej w 2013 roku i obszarów morskich podzielonych umową z Solardią w 2013 roku) ma powierzchnię 752.200 km2, w tym obszary lądowe 451.200 km2.

Użytkowanie ziemi

Mapy gospodarcze ziemi wskażą obszary użytkowane przez człowieka i nieużytki. Nas będą interesować te pierwsze, w grupie których będziemy mogli znaleźć głównie obszary zamieszkałe, użytki rolne, lasy, łąki oraz wody śródlądowe. W Królestwie Dreamlandu największym zainteresowaniem cieszą się tylko te pierwsze, tj. osiedla ludzkie. Liczba miejscowości 3-krotnie przekracza aktywny elektorat i 35-krotnie liczbę namiestników koronnych odpowiedzialnych za stan tychże. Od wielu lat rodzi to poważny problem w materii należytego zajmowania się miastami, osadami i wsiami (m.in. wymaga się prowadzenia stron internetowych miejscowości zarejestrowanych, których treść szybko się dezaktualizuje, a same popadają w ruinę). Użytkowanie miejscowości miało wzrosnąć dzięki systemowi geodezyjnemu, jednak prace nad nim stanęły. Od wielu lat praktycznie nietknięta jest problematyka zarządzania pozostałymi rodzajami użytków, w tym rolnych.

Fundamenty rozwoju sektora rolnego w Furlandii

Władze Palatynatu Furlandii próbowały stworzyć podstawy do rozwoju rolnictwa przeprowadzając wstępne badania nie tylko pomiaru powierzchni, ale także czynników wpływających na rolnictwo, tj. użytkowania gruntów, ukształtowania pionowego, klimatu oraz gleb. W lipcu 2012 roku został wydany Wielki Atlas Furlandii, w którym zagadnienia te zostały pokrótce omówione. Można z całą pewnością powiedzieć, że jest to krok niezbędny do stworzenia bazy dla sektora rolnego. Rolnik musi mieć świadomość możliwości prowadzenia działalności rolniczej, a takie opracowania implementowane w system gospodarczy będą mu pomagać w jej prowadzeniu.

Wyzwania systemowe

Rolnictwo jest specyficznym sektorem gospodarki, gdyż bazuje na wirtualnej ziemi. Jak zostało wyżej wskazane ziemia jest tworzona przez państwo, zatem to państwo powinno określać parametry ziemi i jej zdolności wytwórcze. Pierwszorzędną sprawą w tej materii jest opisanie własnego terytorium. Na chwilę obecną następuje to przez domniemanie, że np. Dreamland składa się z takich a takich prowincji, Rotria leży w centrum kontynentu Orientyka itd. Dla potrzeb gospodarki takie domniemania są zupełnie nieprzydatne. Władze państwowe powinny szczegółowo określać warunki geograficzne własnego terytorium. W dalszej mierze powinniśmy uzmysławiać sobie, że skoro ziemia ma charakter wirtualny to nie tylko jej owoce (płody rolne) będą wirtualne ale również ich konsumpcja powinna być realizowana przez ludność wirtualną (patrz artykuł: Ekonomiczne wyrazy cech państwa wirtualnego). Stąd np. konsumowanie wirtualnej zupy przez realnego mieszkańca jest nielogiczne. Zastosowanie się do obu tych wytycznych spowoduje rozwój sektora rolnego w każdym kraju.

Follow me!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *