Finanse prowincji w latach 2011-2015

W ostatnich tygodniach i miesiącach niezwykle dużo mówi się o konieczności rozruszania obiegu pieniężnego w Królestwie Dreamlandu, wskazując przy tym, jak istotne znaczenie w tym procesie może mieć sektor państwowy. By udowodnić, że może być tak rzeczywiście przeanalizujemy sobie historię obrotów pieniężnych na rachunkach głównych prowincji macierzystych istniejących w okresie od grudnia 2011 roku (powstanie Unii Saudadzkiej) do września 2015 roku (powstanie Domeny Królewskiej). W analizie nie zostanie uwzględnione Królestwo Scholandii, które stało się prowincją Dreamlandu w lipcu 2015 roku, gdyż między lipcem a wrześniem 2015 nie przystąpiono tam jeszcze do organizacji systemu finansowego.

Dane o obrotach finansowych

Prowincja Wpływy Wydatki Bilans
A B C D (B-C)
Morland  2 601 650 D 2 651 000 D  – 49 350 D
Surmala  1 537 100 D 2 206 000 D – 668 900 D
Unia Saudadzka 13 463 675 D 4 174 111 D 9 289 564 D
Webland  1 294 500 D 2 267 800 D – 973 300 D

W ciągu niemal 4 lat istnienia czterech prowincji macierzystych na ich konta bankowe wpłynęło łącznie 18.896.925 D, z czego 71% na konto Unii Saudadzkiej, 14% na konto Morlandu, 8% na konto Surmali, a 7% na konto Weblandu. Prowincje wydatkowały z swoich rachunków głównych w sumie 11.298.911 D, z czego Unia Saudadzka wydała 37%, Morland 23%, Webland i Surmala po 20%. Wszystkie prowincje, poza Unią Saudadzką, odnotowały ujemne bilanse obrotów na rachunkach głównych.

Struktura wpływów

Prowincja Morland Surmala Unia Saudadzka Webland
Suma 2 601 650 D 1 537 100 D 13 463 675 D 1 294 500 D
Dochody  2 601 650 D 1 314 200 D  8 660 949 D  1 284 000 D
Przychody  0 D 0 D  2 500 D  0 D
Inne  0 D 222 900 D  4 800 226 D  10 500 D

W strukturze wpływów wyróżniono takie pozycje jak dochody (środki otrzymane, bezzwrotne), przychody (zaciągnięte kredyty lub ich spłaty) oraz inne wpływy (przesunięcia i zwroty konsolidacyjne). W przypadku Morlandu i Weblandu 100% lub prawie 100% wpływów stanowiły dochody. W Surmali dochody stanowiły 85% wpływów, resztę stanowiły inne wpływy. W Unii Saudadzkiej dochody stanowiły ok. 64%, inne wpływy prawie 36%, a przychody ok. 0%.

Struktura wydatków

Prowincja Morland Surmala Unia Saudadzka Webland
Suma 2 651 000 D 2 206 00 D 4 174 111 D 2 267 800 D
Pensje  626 000 D 125 000 D  24 126 D  42 800 D
Dotacje  10 000 D 60 000 D  2 093 868 D 225 000 D
Inwestycje  0 D 0 D  2 041 117 D  0 D
Zakupy 15 000 D 21 000 D  15 000 D  0 D
Inne 2 000 000 D 2 000 000 D  0 D 2 000 000 D

Wśród wydatków z kont głównych prowincji wyszczególniono pensje (wydatki te są zróżnicowane i wynikają ze sposobu dokonywania wypłat wynagrodzeń), dotacje (wypłaty na rzecz innych instytucji oraz osób fizycznych), inwestycje (zakupy przedsiębiorstw, zakładanie przedsiębiorstw lub kupno papierów wartościowych), zakupy bezpośrednie (umowy i zlecenia na rzecz prowincji) i inne wydatki (przesunięcia). Wśród wydatków wszystkich prowincji poza Unią Saudadzką dominowały przesunięcia na rzecz Skarbu Trzech Prowincji (inicjatywa namiestnika Paula von Panevnicka). Drugą grupą wydatków w Morlandzie i Surmali były wynagrodzenia, a w Weblandzie: dotacje. W Unii Saudadzkiej 50% wydatków stanowiły dotacje, a 49% inwestycje.

Wnioski

Prowincje są ważnym uczestnikiem rynku i mogą kreować dość duże obroty finansowe, co pokazał najbardziej przykład Unii Saudadzkiej, która wyraźnie odstawała od innych prowincji pod każdym względem (wysokie dochody i wydatki, dodatni bilans obrotów). W związku z tym powinny jeszcze mocniej angażować się w gospodarce i wydatkować swoje środki szczególnie na pensje, dotacje i inwestycje. Natomiast od strony dochodowej prowincje powinny szukać źródeł dochodów własnych, gdyż żadna z nich poza Unią Saudadzką nie osiągała w okresie 2011-2015 takich dochodów, bądź były one znikome (ok. 1% w Surmali).

Follow me!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *