Rząd inwestujący w kulturę – finanse państwa cz. 2

W poprzedniej części cyklu artykułów o finansach Królestwa Dreamlandu omówione zostało sprawozdanie finansowe Parlamentu Królewskiego. Dziś natomiast przyjrzymy się sprawozdaniu złożonemu przez Premiera Rządu Królewskiego w dniu 13 grudnia 2016 roku. Obok budżetu władzy ustawodawczej budżet władzy wykonawczej jest najważniejszy, gdyż to on oddaje finansową stronę polityki realizowanej przez konkretny gabinet. Czytając exposé z dnia 1 września 2016 roku możemy dowiedzieć się, że rząd Klubu Politycznego św. Augustyna w swojej polityce finansowej postanowił wspierać aktywność, przedsiębiorczość i twórczość obywateli finansując konkursy, aukcje i różne programy. Spójrzmy, czy sprawozdanie finansowe ustępującego wkrótce rządu rzeczywiście oddaje to, co zostało zaplanowane do realizacji.

Sprawozdanie finansowe Rządu Królewskiego

 Sprawozdanie obejmuje dane netto (bez transferów między jednostkami rządu)
Lp. Pozycja budżetu Kwota %
A DOCHODY 715 000 D 100,0
1 Dotacja ogólna z Skarbu Królestwa 500 000 D 69,9
2 Przesunięcia dochodów 215 000 D 30,1
B1 WYDATKI RODZAJOWE 558 281 D 100,0
1 Wynagrodzenia w administracji 178 231 D 31,9
2 Bezzwrotna pomoc dla młodych obywateli 105 000 D 18,8
3 Konkursy 250 000 D 44,8
4 Dotacje dla instytucji 25 000 D 4,5
5 Inne wydatki 50 D 0,0
B2 WYDATKI PODMIOTOWE 558 281 D 100,0
1 Kancelaria Premiera 197 199 D 35,3
2 Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji 0 D 0,0
3 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 342 050 D 61,3
4 Ministerstwo Promocji i Rozrywki 0 D 0,0
5 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 19 032 D 3,4
C WYNIK BUDŻETU (A-B) 156 719 D
D PRZYCHODY 9 000 D 100,0
1 Spłaty udzielonych pożyczek 9 000 D 100,0
E ROZCHODY 50 000 D 100,0
1 Udzielone pożyczki z Funduszu Startowego 50 000 D 100,0
F BILANS OBROTÓW PIENIĘŻNYCH (C+D-E) 115 719 D
G STAN KAS RZĄDOWYCH NA 20.08.2016 36 000 D
H STAN KAS RZĄDOWYCH NA 12.12.2016 (F+G) 151 719 D

Zgodnie z tym co widzimy w tabeli w ciągu 4 miesięcy Rząd Królewski osiągnął dochody na poziomie 715 tys. D, natomiast poniósł wydatki na poziomie 558,3 tys. D. Powstała nadwyżka finansowa na poziomie 156,7 tys. D została wykorzystana częściowo na realizację polityki kredytowej Rządu z Funduszu Startowego, a pozostała z niej kwota ok. 115,7 tys. D zasiliła stan kas rządowych z dnia 20 sierpnia 2016 roku, który wtedy wynosił 36 tys. D. W związku z tym na rachunkach jednostek Rządu Królewskiego znajduje się dziś łącznie ok. 151,7 tys. D.

Dochody i wydatki rządowe

Na szczególną uwagę zasługują dochody i wydatki rządowe. Te pierwsze wyniosły 715 tys. D, z czego prawie 70% to zasługa dotacji z Skarbu Królestwa. Resztę dochodów stanowią tajemniczo brzmiące „przesunięcia dochodów” – stanowią je w praktyce środki, które Rząd Królewski otrzymałby z Skarbu Królestwa, a które w jego imieniu poniósł sam Skarb Królestwa i zostały one przypisane Rządowi w wyniku poprawnego księgowania tych zdarzeń finansowych.

Z kolei wydatki rządowe wyniosły prawie 560 tys. D. W ich ponoszeniu główną rolę odegrało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wydając 61,3% z nich. Na dalszych miejscach znalazły się: Kancelaria Premiera (35,3% wydatków) i Ministerstwo Spraw Zagranicznych (3,4% wydatków). Pozostałe ministerstwa nie wydały (i nie otrzymały) żadnych pieniędzy. Podczas gdy MSW większość środków wydało na konkursy i pomoc dla młodych obywateli tak Kancelaria Premiera (ok 3/4 swych wydatków) i MSZ (100% swych wydatków) spożytkowały je na koszty wynagrodzeń urzędników administracji państwowej. Należy zwrócić uwagę, że wśród wydatków rządowych nie znajdują się pozycje oddające realizację części zapowiadanych programów (informatyzacja, zamówienia publiczne, „Marka Narodowa”, Korpus Ochrony Pogranicza), które nie opuściły jeszcze biur rządowych.

Rządowa polityka wynagradzania

Od czasu wprowadzenia ustawy o finansach publicznych (lipiec 2016) członkowie Rządu Królewskiego wynagradzani są na nowych zasadach. Ich pensje samodzielnie ustala Premier Rządu Królewskiego na podstawie ryczałtu. Ryczałt stanowi zaś kwotę, jaka przypada na jednego członka Rządu i administracji rządowej w skali miesiąca. Dla członków Rządu wynosi ona 8.000 D, zaś dla pracowników administracji rządowej 6.000 D. Z ryczałtu pomnożonego przez liczbę członków Rządu powstaje z kolei kwota bazowa, którą Premier dzieli na wynagrodzenia wedle własnego uznania. Oznacza to, że każdy członek Rządu może otrzymywać pensję w różnej wysokości. Tak też jest w praktyce, co pokazuje poniższa tabela.

Lp. Funkcja Osoba Pensja
1 Premier Daniel von Witt 12 267 D
2 Minister Administracji i Informatyzacji Pascal de La Brun 0 D
3 Minister Sprawiedliwości Daniel von Witt 733 D
4 Minister Sprawiedliwości i Administracji Daniel von Witt 28 500 D
5 Minister Spraw Zagranicznych Gaston de Senancour 6 400 D
6 Minister Spraw Zagranicznych Christian von Kluck 19 500 D
7 Minister Spraw Wewnętrznych Markocjusz van Koller 26 033 D
8 Wiceminister Spraw Wewnętrznych Auksencjusz Butodziej-Witt 33 233 D
9 Minister Promocji i Rozrywki Mateusz von Kube 17 533 D
10 Minister Promocji i Rozrywki Daniel von Witt 3 000 D
RAZEM 147 199 D

Najlepiej wynagradzanymi członkami Rządu Królewskiego są urzędujący przez całą kadencję: Wiceminister Spraw Wewnętrznych (33.233 D) i Minister Spraw Wewnętrznych (26.033 D); oraz przez niemal całą kadencję: Minister Sprawiedliwości i Administracji (28.500 D). Jedynym członkiem Rządu, który nie otrzymał wynagrodzenia jest Pascal de La Brun, który krótko po powołaniu wykreślił się z CRM. Wysokość pensji ministrów wprost oddaje ich zaangażowanie i efekty pracy. Warto zwrócić również uwagę na niskie uposażenie Premiera, który zdecydował ustalić swoje wynagrodzenie na poziomie 4.000 D miesięcznie. Prognozowane koszty osobowe działania rządu Klubu Politycznego św. Augustyna wyniosą ok. 200 tys. D.

Follow me!

One thought on “Rząd inwestujący w kulturę – finanse państwa cz. 2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *