2% deficytu Skarbu Królestwa – finanse państwa cz. 3

Finanse publiczne Królestwa zarządzane są w sposób hierarchiczny. Polega to na tym, że Skarb Królestwa jest spięty finansowym stosunkiem nadrzędności z czterema organami władzy federalnej, do których przypisane są z kolei wszystkie inne podmioty. Zadaniem Skarbu Królestwa, który można nazwać tutaj centralnym zasobem pieniędzy, jest przekazywanie środków publicznych tym czterem organom władzy. Mowa o: Dworze Królewskim (obsługującym Króla), Parlamencie Królewskim, Rządzie Królewskim i Sądzie Królestwa. Widać więc wyraźnie, że Skarb Królestwa odrębnie finansuje niezależne od siebie rodzaje władzy państwowej. Tym centralnym portfelem zarządza minister właściwy do spraw wewnętrznych, który jest zobowiązany rozliczyć się przed Parlamentem Królewskim z zrealizowanego budżetu tak samo, jak organy, które mu podlegają.

Sprawozdanie Skarbu Królestwa

Minister Spraw Wewnętrznych baron Markocjusz van Koller złożył sprawozdanie finansowe Skarbu Królestwa w dniu 21 grudnia 2016 roku. Obejmuje ono okres 4 miesięcy od 20 sierpnia do 20 grudnia.

Lp. Pozycja budżetu Kwota
A DOCHODY 7 603 710 D
1 Dochody z likwidacji przedsiębiorstw państwowych 7 593 710 D
2 Dochody z sprzedaży papierów wartościowych 10 000 D
B WYDATKI 7 755 000 D
1 Dotacja ogólna dla Dworu Królewskiego 5 000 000 D
2 Dotacja ogólna dla Parlamentu Królewskiego 2 040 000 D
3 Dotacja ogólna dla Rządu Królewskiego 500 000 D
4 Przesunięcia wydatków 215 000 D
C WYNIK BUDŻETU (A-B) – 151 290 D
D STAN SKARBU KRÓLESTWA NA 20.08.2016 5 263 985 D
E STAN SKARBU KRÓLESTWA NA 20.12.2016 5 112 695 D

Jak wynika z danych zawartych w tabeli Skarb Królestwa osiągnął dochody na poziomie 7,6 mln D, natomiast poniósł wydatki na poziomie 7,755 mln D. Powstały w ten sposób deficyt budżetowy na poziomie 151,3 tys. D (2,0% wydatków) został sfinansowany z oszczędności Skarbu Królestwa wynoszących w dniu 20 sierpnia 2016 r. ok. 5,264 mln D, co spowodowało ich skurczenie się do poziomu ok. 5,113 mln D.

Dochody i wydatki Skarbu Królestwa

Skarb Królestwa osiągnął dochody po raz pierwszy od września 2015 roku, kiedy wpłynęły na jego konto środki zwrócone przez resort spraw wewnętrznych. Co istotne 100% dochodów Skarbu Królestwa zostało osiągniętych dzięki zaangażowaniu Rządu Klubu Politycznego św. Augustyna w odzyskiwanie zamrożonych pieniędzy na kontach osób fizycznych i prawnych, które w Dreamlandzie już nie mieszkają lub nie funkcjonują. Własne możliwości Rządu Królewskiego pozwoliły na zajęcie się środkami zgromadzonymi przez „przedsiębiorstwa państwowe”. Za takowe uważa się podmioty znacjonalizowane w następstwie otwarcia spadków po osobach ustałych na podstawie starego prawa spadkowego (a obowiązującego w momencie ustania tych osób). Zgodnie z tym prawem przedsiębiorstwa przechodziły na własność Skarbu Królestwa, który mógł nimi zarządzać, sprzedać je lub zlikwidować. Ostatni wariant był najprostszy, dlatego właśnie z niego skorzystano. W wyniku kilkunastu operacji finansowych zebrano łącznie niemal 7,6 mln D. Pozostałą kwotę 10 tys. D uzyskano w wyniku sprzedaży akcji Zakładów Zbrojeniowych Bombardier S.A. na rzecz miasta Eskalibur.

Natomiast po stronie wydatków znajdowały się przede wszystkim dotacje. Największą sumę 5 mln D otrzymał Dwór Królewski. Kwota ta jednak nie pozostała w rękach Króla na długo, gdyż była ona efektem negocjacji Rządu Królewskiego z Królestwem Scholandii i stanowiła wsparcie tej prowincji po jej przyłączeniu do Królestwa Dreamlandu.

Dalsze 2,04 mln D otrzymał Parlament Królewski, którego rozliczenie finansowe omawialiśmy w pierwszym odcinku tej serii. Obejmuje ono tylko 1,04 mln D dotacji z Skarbu Królestwa, ponieważ Marszałek Parlamentu Królewskiego wystąpił o dodatkowy 1 mln D już po złożeniu swojego sprawozdania, a przed złożeniem go przez MSW. I z tego dodatkowego miliona dreamów rozliczy się przy następnej okazji. Jak wiemy już z części pierwszej Parlament Królewski 100% swoich środków przeznacza na wynagrodzenia lordów. W związku z nieprawidłowościami w wydatkowaniu środków przez Parlament Królewski nie można wykluczyć, że w przyszłości MSW odmówi mu dotacji.

Ostatnim podmiotem, który otrzymał 500 tys. D, a dalsze 215 tys. D zostało przeksięgowane na jego konta, jest Rząd Królewski, którego sprawozdanie finansowe było omawiane w części drugiej tej serii.

Analiza sprawozdania Skarbu Królestwa pokazuje, że Rząd Klubu Politycznego św. Augustyna dobrze radzi sobie z zarządzaniem finansami publicznymi, dbając o dochowanie zasady zrównoważonego budżetu, o którym z całą pewnością można mówić przy znikomym, dwuprocentowym deficycie.

Follow me!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *