Skarbiec pęka w szwach

Finanse Księstwa Furlandii i Luindoru mają się bardzo dobrze. Po opublikowaniu ostatniego za 2017 rok kwartalnego sprawozdania z realizacji budżetu prowincji wiadomo, że jej skarb powiększył się o niemal 8,182 mln D na czysto. Dochody prowincji wyniosły prawie 9,050 mln D, a wydatki 0,868 mln D.

Sprawozdania finansowe w Unii Saudadzkiej publikowane są dla okresów kwartalnych. Obejmują one dochody i wydatki oraz przychody i rozchody głównych jednostek finansów publicznych prowincji, którymi są: Dwór Książęcy, Domena Książęca, Rada Księstwa, Furlandia i Luindor. Jednakże od reformy konstytucyjnej z 2015 roku Domena Książęca praktycznie przestała odgrywać istotną rolę w gospodarowaniu finansami publicznymi, dlatego w sprawozdaniach się nie pojawia. Tak czy owak powyższe oznacza, że raporty kwartalne nie obejmują dochodów i wydatków instytucji, które podlegają wyżej wymienionym podmiotom, jeżeli instytucje te nie rozliczyły się z swoich budżetów z tymi podmiotami. W związku z powyższym w księgach rachunkowych skarbu prowincji może nie być odnotowanych wszystkich dochodów i wydatków.

Dochody Księstwa w 2017 roku

Księstwo Furlandii i Luindoru bardzo dobry wynik budżetu zawdzięcza ściągnięciu należności z tytułu spadków po osobach ustałych jeszcze wiele lat temu. Gdyby nie one wynik budżetu byłby ujemny (wynosząc 686.065 D). Spadki przyjęte stanowiły 98% wszystkich dochodów i wyniosły 8.867.782 D. Na drugiej pozycji pod względem wartości znajdowały się dochody ze sprzedaży nieruchomości, które wyniosły 99.900 D (1,1%). Najmniejszą pozycję stanowiły dochody z likwidacji przedsiębiorstw – 82.000 D (0,9%).

Lp. Pozycja budżetu Kwota %
A DOCHODY 9 049 682 D 100,0
1 Dochody własne 9 049 682 D 100,0
(1) Przyjęte spadki 8 867 782 D 98,0
(2) Dochody z likwidacji przedsiębiorstw 82 000 D 0,9
(3) Dochody z sprzedaży nieruchomości (przekazane) 99 900 D 1,1
B WYDATKI 867 965 D 100,0
1 Dwór Książęcy 556 433 D 64,1
(1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 456 433 D 52,6
(2) Książęca Szkoła Rycerska 25 000 D 2,9
(3) Fundacja Eskalacji Mikronacjonalizmu Inferno 75 000 D 8,6
2 Rada Księstwa 82 200 D 9,5
(1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 200 D 9,5
3 Luindor 82 466 D 9,5
(1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 466 D 9,5
4 Furlandia 146 866 D 16,9
(1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 866 D 8,9
(2) Agendart 30 000 D 3,5
(3) Segali 40 000 D 4,5
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych 697 965 D 80,4
Razem dotacje 170 000 D 19,6
C WYNIK BUDŻETU 8 181 717 D

Wydatki Księstwa w 2017 roku

Skarb Księstwa przekazywał środki publiczne czterem instytucjom na łączną sumę 867.965 D. W stosunku do roku 2016 oznacza to spadek wydatków o 31,25%.

Najwięcej pieniędzy w 2017 roku otrzymał Dwór Książęcy – 556.433 D (64,1% wszystkich wydatków). Z pieniędzy tych finansowano w przeważającej większości wynagrodzenia. W puli wydatków Dworu Książęcego na rzecz osób fizycznych znalazły się także wydatki promocyjne czy wydatki na politykę prorodzinną (wydatki na rodzinę Fryssau). Wydano także 100 tys. D na dwie instytucje: Fundację Eskalacji Mikronacjonalizmu Inferno, w której Dwór Książęcy ma połowę udziałów, oraz na Książęcą Szkołę Rycerską.

Podział pieniędzy na Furlandię i Luindor kształtował się mniej więcej w stosunku 2 : 1. Na Furlandię wydano 146.866 D, natomiast na Luindor 82.466 D. Należy jednak zauważyć, że wydatki na pensje w Furlandii (76.866 D) były niższe od wydatków na pensje w Luindorze (82.466 D). Jednakże to zarządcy furlandzkich miast odznaczali się w 2017 roku większą aktywnością, za czym szły pieniądze (łącznie 70.000 D na dwa miasta).

Ostatnim beneficjentem środków publicznych była Rada Księstwa, na którą wydano 82.200 D. Wszystkie te pieniądze zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń członkom Rady.

Perspektywy

Skarbiec Książęcy spodziewa się, że w 2018 roku dochody będą z całą pewnością o wiele niższe od osiągniętych w 2017 roku. Przypuszcza się jednak, że nastąpi ich wzrost jeśli rozchodzi się o dochody z sprzedaży nieruchomości oraz pojawią się dochody z inwestycji, ponieważ wiodące spółki Unii Saudadzkiej (FGE i Bombardier) nie rozliczyły się jeszcze ze swojej działalności i nie podzieliły zyskami z akcjonariuszami. Ogółem można założyć, że dochody wyniosą 300-500 tys. D. Takiego samego trendu oczekiwać można również w wydatkach, przede wszystkim w wydatkach na Furlandię i Luindor, a być może również na nowe inwestycje (infrastrukturalne i finansowe). W orędziu noworocznym zostało bowiem ogłoszone, że Dwór Książęcy poświęci się realizacji kilku istotnych projektów gospodarczych, co będzie wiązało w skutkach wzrost nakładów inwestycyjnych na ich realizację. Realizacja tych planów może pochłonąć dodatkowych kilkaset tysięcy D, przez co w w 2018 roku wydatki wyniosą ponad 1 mln D.

Follow me!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *